لیست اخبار صفحه :1
آگهی روزنامه های ابرار و ابراراقتصادی تاریخ 23 و 21-12-۱۴۰۱ چاپ شد و جلسه بازگشایی پاکت ها تاریخ 22-01-1402 می باشد.

آگهی روزنامه های ابرار و ابراراقتصادی تاریخ 23 و 21-12-۱۴۰۱ چاپ شد و جلسه بازگشایی پاکت ها تاریخ 22-01-1402 می باشد.

خودروسواری و ایاب ذهاب و احداث مرکز جامع سلامت سرآسیاب شبکه ملارد - ایاب ذهاب بیمارستان های شهدای یافت آباد و شهدای هفتم تیر - ایاب ذهاب و تصویربرداری بیمارستان شهدای سلامت ملارد - ایاب ذهاب و خرید دیزل ژنراتور و چیلر آب خنک مرکز آموزشی حضرت فاطمه (س)

آگهی روزنامه های ابرار و ابراراقتصادی تاریخ 06 و 04-12-۱۴۰۱ چاپ شد و جلسه بازگشایی پاکت ها تاریخ 23-12-۱۴۰۱ می باشد.

آگهی روزنامه های ابرار و ابراراقتصادی تاریخ 06 و 04-12-۱۴۰۱ چاپ شد و جلسه بازگشایی پاکت ها تاریخ 23-12-۱۴۰۱ می باشد.

عملیات ساختمانی صبوری بهارستان/تکمیل مرکزبهورزی شبکه شهریار/احداث مرکزسلامت شهری شماره3بهارستان/پایگاه مرکزبهداشت شمالغرب وغرب/نظافت مجتمع رسول(ص)وبیمارستان سلیمانی/ایاب ذهاب وآزمایشگاه مرکزاکبرآبادی/استریوتاکتیک ورادیوسرجری بیمارستان هفتم تیر/بیمارستان های شهدای سلامت ملارد،یافت آباد وفهمیده

آگهی روزنامه های ابرار و ابراراقتصادی تاریخ 23 و 20-11-۱۴۰۱ چاپ شد و جلسه بازگشایی پاکت ها تاریخ 16-12-۱۴۰۱ می باشد.

آگهی روزنامه های ابرار و ابراراقتصادی تاریخ 23 و 20-11-۱۴۰۱ چاپ شد و جلسه بازگشایی پاکت ها تاریخ 16-12-۱۴۰۱ می باشد.

تصویربرداری بیمارستان شهدای هفتم تیر - آزمایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - آنژیوگرافی مجتمع آموزشی درمانی فیروزآبادی - مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت ضمیمه شمالغرب (3 مورد) و غرب (5 مورد)

آگهی روزنامه های ابرار و ابراراقتصادی تاریخ 16 و 13-11-۱۴۰۱ چاپ شد و جلسه بازگشایی پاکت ها تاریخ 09-12-۱۴۰۱ می باشد.

آگهی روزنامه های ابرار و ابراراقتصادی تاریخ 16 و 13-11-۱۴۰۱ چاپ شد و جلسه بازگشایی پاکت ها تاریخ 09-12-۱۴۰۱ می باشد.

خرید چیلر و خرید دیزل و ایاب ذهاب مرکز آموزشی حضرت فاطمه (س) - احداث پایگاه سلامت نصیرآباد و حضرت علی اصغر (ع) شبکه بهداشت شهریار - عملیات ساختمانی مرکز جامع سلامت حضرت ابوالفضل (ع) شبکه بهداشت ملارد - نظافت بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان-ایاب ذهاب مجتمع آموزشی رسول (ص) و بیمارستان هفتم تیر - پایگاه های سلامت مرکز شمالغرب (10 مورد)

Template settings