لیست اخبار صفحه :1
آگهی در روزنامه های ابرار و ابراراقتصادی 23 و 24-2-1403 چاپ و بازگشایی اسناد مناقصه /مزایده مورخ 08-03-1403 برگزار می گردد.

آگهی در روزنامه های ابرار و ابراراقتصادی 23 و 24-2-1403 چاپ و بازگشایی اسناد مناقصه /مزایده مورخ 08-03-1403 برگزار می گردد.

خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی (تجهیزات پخت برنج) معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه - ایاب ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای هفتم تیر و شبکه بهداشت و درمان بهارستان - آزمایشگاه بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان و مرکز آموزشی و درمانی شفا یحیاییان

Template settings