مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم فروغ یزدانی
شماره تلفن86702189
محل خدمتاداره امور قراردادها
شرح وظایف1. انجام امور مربوط به ترک تشریفات 2. انجام امور مربوط به مناقصات فنی و عمرانی 3. تهیه فراخوان مناقصات و مزایدات و ارسال جهت انتشار در روزنامه 4. تهیه فرمت قرارداد 5. شرکت در جلسات مناقصه، مزایده و ترک تشریفات 6. بررسی صورتجلسات مناقصه، مزایده و ترک تشریفات و ارسال جهت ثبت
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]