مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

سید علی طاهری اطاقسرا
شماره تلفن86702191
محل خدمتاداره امور قراردادها
شرح وظایف• انجام کلیه امور وتهیه و تنظیم و تأیید کلیه اوراق مرتبط با مناقصه آسانسور، خدمات، تأسیسات و مزایده واگذاری مشارکتی واحدهای پاراکلنیکی. • مکاتبه، مکالمه و راهنمایی واحد های تابعه در ارتباط با برگزاری مناقصه و مزایده با موضوعات فوق • ایجاد هماهنگی و پیگیری جهت بازدید فنی وقیمت گذاری کارشناسان مربوطه و تنظیم صورتجلسه • تهیه و تنظیم پیش فراخوان های کلیه مزایده ها ومناقصات مربوطه (ستاد و کلیه واحدهای تابعه دانشگاه) • تهیه و تنظیم نامه های مرتبط با تمدید و افزایش حجم قراردادها(ستاد و واحدهای تابعه) • انجام سایر امور محوله بنا به اقتضای شرایط
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]