مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم حدیث ستوده
شماره تلفن86702189
محل خدمتاداره امور قراردادها
شرح وظایف انجام امور مربوط به کلیه مناقصات و قراردادهای تغذیه  راهنمایی و مشاوره به واحدها در خصوص انعقاد قرارداد های تغذیه  تهیه مقدمات جلسه مناقصه و پیش فراخوان تغذیه(تهیه اسنادمناقصه، جلسه پیش فراخوان و جلسات توجیهی و ...)  انجام برنامه عملیاتی  انجام سایر امور محوله بنا به اقتضای شرایط
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]