مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم کتایون سادات حیدری
شماره تلفن86702190
محل خدمتاداره امور قراردادها
شرح وظایف1. پیگیری چاپ آگهی و دریافت فایل از اینترنت 2. بارگذاری اطلاعات مناقصه و مزایده بر روی سایت های پایگاه ملی مناقصات و سایت اداره امور قراردادها 3. بارگذاری اخبار اداره امور قراردادها 4. تهیه صورتجلسات بازگشایی پاکات 5. شرکت در جلسات بازگشایی پاکات 6. تهیه نامه و پیگیری امتیاز فنی بازرگانی در مناقصه های دفتر فنی 7. ویرایش قراردادهای تدوین شده 8. انجام سایر امور محوله بنا به اقتضای شرایط
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]