مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم لیلا حبیبی
شماره تلفن86702190
شرح وظایفانجام امور مربوط به کلیه مناقصات و مناقصات درمانی : مراکز و پایگاههای – قرارداد پرستاری و مرکز بازپروری اخوان پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی - راهنمایی و مشاوره به واحدهادر خصوص انعقاد قرارداد – تهیه مقدمات جلسه مناقصه و پیش فراخوان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]