مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

علی کباری
شماره تلفن86702125
محل خدمتدبیرخانه مرکزی
شرح وظایفدریافت وبه مقصد رساندن نامه‌های پستی ، هدایت و نظارت بر نحوه ارائه خدمت نماینده پست منطقه (مستقر در دانشگاه ) ،حسابرسی و تایید بر صورت وضعیت ماهیانه اداره پست و تخلیه وانتقال نامه های موجود در صندوق پستی متعلق به دانشگاه دراداره پست وانجام اموردبیرخانه و بایگانی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]