مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

علیرضا شکری نصرت
شماره تلفن86702171
پست سازمانیمتصدی امور دفتری
شرح وظایفحویل چک/ثبت سامانه معاملات فصلی/پیگیری تائیدیه مالیات و اخذ رسید چکهای مالیات/امور بانکی/تکمیل اسناد جهت تحویل به بایگان اسناد/پاسخگویی به ارباب رجوع ( تلفنی و حضوری)
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]