مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم صدیقه هاشمی نسب
شماره تلفن86702148
پست سازمانیکارشناس امور مالی/معاون اداره
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-امور مالی
شرح وظایفدفترداری /کنترل اسناد قبل از صدور چک/بستن حساب در پایان سال مالی/
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]