مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

داود صبری
شماره تلفن86702170
پست سازمانیحسابدار
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-امور مالی
شرح وظایفرسیدگی/صدور چک/تنظیم و تجمیع پرداختهای کارتهای سامان/صدور سند/تهیه گزارش/تهیه گزارش هزینه چاپ روزنامه
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]