مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم فرزانه قادری
شماره تلفن86702176
پست سازمانیحسابدارمسئول
شرح وظایفصدور سند/تهیه تراز،تفریغ و مغایرت بانکی ماهانه/تهیه گزارشات سیستمی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]