مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم مریم یعقوبی
شماره تلفن86702176
پست سازمانیحسابدار
شرح وظایفرسیدگی/صدور سند/تهیه وتنظیم گزارش جهت دارائی و تامین اجتماعی/تهیه گزارش هزینه چاپ روزنامه
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]