مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم مهسا صیادی
شماره تلفن86702173
پست سازمانیحسابدار
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-امور مالی
شرح وظایفاعتبارات و پیگیری تخصیص از بودجه/تهیه وتنظیم تفاهمنامه/درآمد/تنظیم قرارداد/پیگیری قراردادهای اجاره سالن همایشها و املاک
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]