مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

وجه اله عبادی کل تپه
شماره تلفن86702170
پست سازمانیحسابدار
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-امور مالی
شرح وظایفامین اموال/تهیه گزارشات فصلی بیمه تکمیلی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]