مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

داود معینی کربکندی
شماره تلفن86702171
پست سازمانیحسابدار
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-امور مالی
شرح وظایفتحویل وثبت اسناد و مکاتبات/تهیه نامه/اسکن اسناد/بایگانی اسناد/
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]