مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم فرشته نیکورزم
شماره تلفن86702174
پست سازمانیرئیس اداره امور مالی
شرح وظایفنظارت برحسن اجرای عملیات حسابداری و انطباق با مقررات و آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه و بخشنامه های صادره/تهیه و تنظیم گزارش جهت مدیریت/پاسخ به مکاتبات ارجاع شده /پیگیری اعتبار/تنظیم تفاهمنامه/اخذ اعتبار
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۴/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]