مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

حسن شاهی
شماره تلفن86702003
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام کارهای مکانیکی ساختمان ستاد
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]