مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

کریم نوبخت
شماره تلفن86704616
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام کارهای برقی ساختمان پیراپزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]