مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

مسلم نعمت پور
شماره تلفن86702003
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام کارهای برقی ساختمان ستاد ودانشگاه
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]