مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

سیروس میدانی
شماره تلفن86702742
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام کارهای سپتیک
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]