مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

هوشنگ مهدی زاده
شماره تلفن86702742
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام کارهای جوشکاری . شیفت موتور خانه مرکزی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]