مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

مجید کاهه
شماره تلفن86702742
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام کارهای مکانیکی موتور خانه مرکزی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]