مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

محمد غمامی
شماره تلفن86704616
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام کلیه کارهای مخابراتی ساختمان پیرا پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]