مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

مهدی ساریخانی
شماره تلفن86702742
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام کارهای برقی و سر شیفت موتور خانه مرکزی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]