مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

احمد زمانیان
شماره تلفن86704616
شرح وظایفانجام کارهای برقی ساختمان پیراپزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]