مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

سجاد رضایی
شماره تلفن86702003
شرح وظایفانجام کارهای برقی و مخابرات ستاد و محوطه دانشگاه
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]