مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

محمد رضایی
شماره تلفن86702003
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام کلیه کارهای مخابراتی دانشگاه
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]