مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

حمید تاجیک پازوکی
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام امور موتور خانه مرکزی- سر شیفت
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]