مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

مهدی آقا مهدی
شماره تلفن86703010
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفانجام امور برق و الکتریکی ساختمان دانشکده پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]