مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

فریس اسدی
شماره تلفن86704616
شرح وظایفانجام امور برق و الکتریکی ساختمان پیرا پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]