مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

محمد حسین محمدی نیا
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفرسیدگی به انجام کارهای تاسیسات ستاد
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]