مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

آقای علی زمانی
شماره تلفن86702124
پست سازمانیمدیر تاسیسات دانشگاه
محل خدمتمدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
شرح وظایفمدیریت و نظارت بر تاسیسات دانشگاه
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۱

[ برگشت به فهرست افراد ]