مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

خانم فاطمه دوزنده نیکوی آلمانی
پست سازمانیکارشناس امور اداری و مالی
محل خدمتمرکز همایش های بین المللی رازی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۰

[ برگشت به فهرست افراد ]