دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • رفاه و تعاون
  • ورزش کارکنان
  • خدمات امور عمومی

تور
اماکن اقامتی
بیمه تکمیلی

مسابقات

یزنامه های ورزشی


فهرست افراد


آقای علی زمانی
مدیر تاسیسات دانشگاه
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
محمد حسین محمدی نیا

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
فریس اسدی


رضا دهقانپور

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
مرتضی رضائیان


محمد غمامی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
حمید فرجی کیا

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
محمد حسین گودرزی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
امیر صادقی لفنجانی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
هوشنگ مهدی زاده

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
مهدی آقا مهدی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
محمد رضایی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
حمید تاجیک پازوکی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
عباس چیانی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
سجاد رضایی


احمد زمانیان


مهدی ساریخانی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
علی شفقی


مجتبی شریفی


داود عیسی زاده


ظهراب ظفری شجاع

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
یحیی غلامی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
جاوید فرخی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
محمد رضا کیانی مهر


مجید کاهه

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
سیروس میدانی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
پیمان محبی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
مسلم نعمت پور

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
سیروس ناطقی


داود نصیرایی نژاد

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
کریم نوبخت

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
رضا نور محمدی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات
حسن شاهی

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی-واحد تاسیسات

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها